คลิกกิจกรรมพบปะเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ชลประทานนครศรีธรรมราช 


click  ศูนย์ช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร (ด้านน้ำเพื่อการเกษตร)
Call Center       0 7576 3299 ; 0 7537 8894     Fax  :  0 7537 8892
VOIP  : 
5801 ; 5802     Fax   VOIP :  5801  ต่อ   122  หรือ 5802 ต่อ 122